banner khs 2017 kveten

Hodnocení 59.ročníku KHS 2017 / Rating of the 59th year of KVC 2017

středa, 10 květen 2017 18:42

CZ / ENG

59.ročníku KHS se zúčastnilo 49 houslistů ze 16 zemí. Počet účastníků tedy oproti loňskému roku narostl, z čehož máme pochopitelně velkou radost.

V porotě jsme letos měli tři nové tváře, dokonce zahraniční porotci převažovali počtem nad porotci českými, novinkou bylo to, že jsme pozvali do poroty pedagoga loňského lauráta soutěže, pana Košutu z Lublaně.


Hodnocení jednotlivých kategorií:


1.kategorie proběhla tradičně jednokolově. Téměř šokem působilo vystoupení v historii nejmladší houslistky - Rusky Vasilisy Sokolové, které je teprve 5 a půl roku. Hrála tak, že se její výkon mohl již srovnávat s jejími konkurenty, někdy i o 4 roky staršími. Dokonce si dokázala naladit sama své housle. V této kategorii jsme vždy trochu vstřícnější k malým houslistům, vyplývá z toho i to, že jsme rozdělili 1. cenu mezi Čecha Milana Kostelenece a Bulharku Dimitrovu. V případě Milana Kostelenece se jedná opět o objevení nové české hvězdičky, navíc máme po delší době vítěze 1.kategorie z Česka.


Ve 2. kategorii byla povinnou skladbou Humoreska Jar. Kociana. Nejprve jsme si říkali, že jsme možná trochu nadsadili, Humoreska je přeci jen těžší skladba. Ale několik houslistů ji zvládlo velmi dobře. Překvapením je, že nejlepší Kocian nezazněl od někoho z Čechů, ale od dívky z Anglie. 2. kolo se vyvíjelo dosti překvapivě: Polka Milena Piorunská nás vůbec v prvním kole nezaujala, naopak ve druhém kole, kdy vystoupila jako první, hrále skvěle těžké Variace na vlastní téma od Wieniawského a nasadila okamžitě velmi vysoko latku. Vítězka Leia Zhu byla ale naprosto suverénní, má výborné vedení a tudíž velkou budoucnost před sebou. Českým úspěchem je umístění Daniela Matejči, i když loni dopadl lépe, letos ale měl silnější konkurenci. Nesmíme zapomenout ani na talentovaného Viléma Jirsu.


Do 3. kategorie se přihlásilo nejvíce soutěžících, důvodem zřejmě byla atraktivní cena Nadace Martinů za nejlepší interpretaci skladby tohoto skladatele. Tady přeci jen zvítězila domácí reprezentantka Veronika Jugasová, její Martinů byl v souladu s českým chápáním hudby tohoto našeho skladatele. Myslím, že zařazení povinné skladby Martinů je dobrým tahem i do budoucna KHS. Samotné 2.kolo 3.kategorie přineslo vavříny do Polska. 1. Natalia Wojciechowska provedla zaujatě Wieniawského Koncert d moll, mně osobně připomínala vzhledem i hraním, i když ještě nesrovnatelným, slavnou holandskou houslistku Janine Jansen. I 2. místo obsadila Polka Emilia Szlapa, která měla zajímavý repertoár.


4. kategorie nám dala rozřešení otázky laureáta. Zde dominovaly výkony třech dívek - z Itálie, USA a Srbska. Nakonec se laureátkou stala Italka Lucilla Mariotti, skvěle zahrála Čajkovského koncert, byl to opět téměř profesionální výkon, podobně jako vloni Nikola Pajanovič. Až dojemně hrála Marija Radanovič Chaussonův Poème a Američanka Hana Chang zase zaujala perfektní technikou v Paganinim.


Češi tedy získali podle sportovní terminologie jednu zlatou a jednu bronzovou, nebylo to jednoduché, příčinou je velká konkurence ze zahraničí, cizinci si opravdu velice považují přijet soutěžit do Ústí, soutěž ale má takto nejméně evropský formát.


V poslední době si čím dál tím více uvědomuji, jak bohatá je česká houslová literatura. A tak co se týká povinných skladeb pro příští rok, zůstaneme opět u české hudby, zvláště když Nadace Bohuslava Martinů chce i nadále podporovat KHS. Proto i v roce 2018 bude jednou z povinných skladeb skladba Boh. Martinů. Nejlepší interpret skladby Martinů obdrží tedy zvláštní finanční odměnu.


Povinné skladby pro jubilejní 60. ročník KHS jsou tedy následující:
1. kategorie: KOCIAN: Melodie, op.19
2. kategorie: MARTINŮ: Arietta a Arabeska č.4 (pozor - 2 skladby !)
3. kategorie: KUKAL: Pozdní hodina, skladba pro sólové housle (věnovaná autorem KHS)
4. kategorie: DVOŘÁK: Mazurek, op.49
Na webových stránkách najdete v nejbližší době vydavatele příslušných skladeb.

MgA Pavel Hůla, předseda poroty KHS


 

49 violinists from 16 countries attended the 59th KVC. The number of competitors increased compared to the last year, which we are obviously happy about.

This year, we had three new faces in the jury. There were even more foreign jurors than the Czech ones. The innovation is that we invited the teacher of the last year’s laureate to our jury, it’s Mr. Košuta from Ljubljana.

The rating of each category:


The 1st category only had one round, as always. The performance of the historically youngest violinist – a Russian Vasilisa Sokolova, who is only 5 and a half years old, was almost shocking. She played in the way that her performance could be easily compared to the performances of her competitors, who were sometimes even 4 years older. She could even tune her own violin. In this category, we’re always a little friendlier to the small violinists. It’s visible because we split the 1st prize between a Czech Milan Kostelenec and a Bulgarian Dimistrov. In the case of Milan Kostelenec, I think that a new Czech star appeared. Moreover, we have a Czech winner in the 1st category after a long time.

In the 2nd category, the obligatory piece was Humoreska by Jaroslav Kocian. Firstly, we thought that maybe we exaggerated, after all, Humoreska is a difficult piece. But few of the violinists managed to play in very well. The surprise is that the best performance of Kocian’s piece wasn’t by a Czech, but by a girl from England. The 2nd round developed very surprisingly: a Polish Milena Piorunská didn’t catch our attention at all in the first round; however, in the second round, where she played as the first one, she played very difficult Variations on an original theme by Wieniawski and immediately set the level high. The winner Leia Zhu was sovereign, she has a great guidance; therefore, a big future in front of her. A Czech success was the prize of Daniel Matejča even though he got a better one last year. He had a bigger competition. Last, but not least, we have to mention the talented Vilém Jirsa.

There was the biggest number of competitors in the 3rd category. The reason was probably the attractive prize from the Martinů foundation for the best performance of the Martinů’s piece. All in all, our home representative Veronika Jugasová won here. Her performance of Martinů was consistent with Czech understanding of the music of this composer. I think that involving the obligatory piece by Martinů is a good move to the future of KVC. The second round of the third category itself brought glory to Poland. The 1st Natalia Wojciechowska interestingly performed the Concerto d moll by Wieniawski. She reminded me of a famous Dutch violinist Janine Jansen, with her look and playing. The 2nd prize also goes to a Polish Emilia Szlapa, who had an interesting repertoire.

The 4th category gave us the answer to our question about the laureate. The performances of three girls dominated here – from Italy, USA and Serbia. At the end, Lucilla Mariotti became the laureate, she played Tchaikovsky’s concerto delightfully. It was again almost professional performance, just like last year with Nikola Pajanović. Marija Radanović played Chausson’s Poeme emotionally. In addition, the American Hana Chang caught our attention with her perfect technique in Paganini’s piece.

Therefore, the Czechs, like they say in the sports terminology, go tone gold and one bronze medal. It wasn’t easy. The cause is the big competition from abroad. The foreigners like to come to Ústí, and the competition at least has a European format this way.

Lately, I am realizing how extensive the Czech violin literature is. So, regarding to the obligatory pieces for the next year, we are going to stick with the Czech music. Mainly because the Bohuslav Martinů foundation wants to support the KVC again. Therefore, one of the obligatory pieces in 2018 will be a piece by Bohuslav Martinů. The best performer of the piece will receive a special financial reward.

The obligatory pieces for the 60th year of KVC are:
1st category: KOCIAN: Melody, op. 19
2nd category: MARTINŮ: Arietta and Arabeska č.4 (attention – 2 pieces!)
3rd category: KUKAL: Pozdní hodina, a piece for solo violin (donated by an author of KVC)
4rt category: DVOŘÁK: Mazurek, op. 49
You will be able to find the publishers of those piece on the official website soon.

MgA Pavel Hůla, the chairman of the KVC jury

 

Číst 763 krát
Jste zde: Úvod Houslová soutěž Novinky ze soutěže Hodnocení 59.ročníku KHS 2017 / Rating of the 59th year of KVC 2017