banner khs 2017 kveten

Status soutěže

STATUT

 1. Úvodní ustanovení
  1. Kocianova houslová soutěž (dále jen KHS) je mezinárodní hudební soutěž pro mládež do šestnácti let, která se každoročně koná v Ústí nad Orlicí, rodišti Mistra Jaroslava Kociana.
  2. KHS složením poroty, uměleckou úrovní soutěžících kandidátů a organizačním zázemím splňuje nároky, které jsou kladeny na mezinárodní soutěže v oboru hudby.
 2. Obecná ustanovení
  1. Vyhlašovatelem KHS je Město Ústí nad Orlicí zastoupené starostou města a radou města, spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v Praze.
  2. Finanční prostředky potřebné k přípravě a realizaci KHS sdružuje Nadační fond Jaroslava Kociana se sídlem v Ústí nad Orlicí.
  3. Pořadatelem KHS je organizační výbor KHS složený ze zástupců Klubcentra Ústí nad Orlicí, Základní umělecké školy Jar.Kociana v Ústí nad Orlicí a dalších subjektů. V čele organizačního výboru je jeho předseda, který je volen na prvním zasedání organizačního výboru pro příslušný ročník KHS.
  4. Spolupráce všech uvedených subjektů se řídí obecně platnými právními normami.
  5. Organizační výbor KHS jako pořadatel soutěže vydává „Organizační řád KHS“, který určuje podmínky a pravidla soutěže, a „Jednací řád poroty KHS“, kterým se řídí činnost odborné poroty.
  6. Organizační výbor jmenuje a odvolává předsedu a členy odborné poroty, jmenuje členy sekretariátu poroty v čele s tajemníkem. Tajemník poroty má tyto povinnosti a práva:
   • účastní se jednání poroty
   • organizačně řídí průběh soutěže
   • zpracovává vyhodnocování výsledků soutěže a ověřuje jejich správnost
   • v průběhu soutěže jedná na veřejnosti ve jménu organizačního výboru.
 3. Porota
  1. Porotu KHS tvoří pedagogové uměleckých škol a další význačné osobnosti z oblasti hudebního umění a publicistiky. Porota je devítičlenná s mezinárodní účastí.
  2. Předsedu poroty jmenuje organizační výbor KHS. Po konzultaci s předsedou poroty pak organizační výbor jmenuje i ostatní členy poroty. V případě nemoci či jiného závažného důvodu absence člena poroty je jmenován porotce nový.
  3. Složení poroty musí být zveřejněno nejpozději před zahájením KHS.
  4. Předseda a členové poroty jsou povinni seznámit se se Statutem KHS a Jednacím řádem poroty KHS před zahájením KHS a jsou povinni se jimi řídit.
 4. Závěrečné ustanovení
  1. Tento statut je sepsán v jazyce českém a anglickém. Ve sporných případech platí jako autentický text český.
Jste zde: Úvod Houslová soutěž Statut soutěže