Menu

Organizační řád pro 64. ročník 2022

Kocianova houslová soutěž je vypsána pro mladé houslisty do 16 let.

    • 1. kategorie: rok narození 2012 a mladší

    • 2. kategorie: rok narození 2011 a 2010

    • 3. kategorie: rok narození 2009 a 2008

    • 4. kategorie: rok narození 2007 a 2006

Rozhodujícím datem pro zařazení do příslušné kategorie je rok narození soutěžícího.

Soutěž v 1. kategorii je jednokolová, ve 2., 3. a 4. kategorii je dvoukolová. Obě kola jsou veřejná.

Soutěžící 1. kategorie přednesou povinnou skladbu a svůj volný program, který je v délce 4 – 8 minut. Pořadí skladeb je libovolné.

První kolo 2., 3. a 4. kategorie je anonymní, soutěžící jsou ohlašováni čísly a přednesou povinnou skladbu. Porota určí nejlepší postupující do druhého kola, kde zazní volný program. Ten je čistým časem soutěžního vystoupení, nikoliv dobou pobytu na jevišti a je v rozmezí:

8 – 13 minut ve 2. kategorii
12 – 20 minut ve 3. kategorii
14 – 20 minut ve 4. kategorii

Porotu soutěže jmenuje pořadatel na základě statutu poroty. Porota je mezinárodní. Soutěžící nemají právo činit námitky proti složení poroty.

Porota má právo při překročení limitu předčasně přerušit soutěžní vystoupení. Povinné i volné skladby musí být hrány zpaměti.

Soutěžící hrají v pořadí, které si před zahájením příslušné kategorie vylosují. Losování 1. kola probíhá vždy 30 minut před zahájením každé kategorie. Nedostaví-li se soutěžící včas, nebude k soutěži připuštěn. Losování 2. kola se uskuteční po vyhlášení výsledků 1. kola v každé kategorii.

Do druhého kola postupuje maximálně 15 soutěžících, kteří splní porotou určený limit pro postup. Ti, kteří nepostoupí, obdrží ihned při vyhlášení, upomínkový list za účast na KHS. Ve druhém kole má porota právo udělit 1. až 3. cenu a Čestné uznání I.- III. stupně. Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí absolutního vítěze ročníku, kterému bude příslušet právo užívat titul „Laureát Kocianovy houslové soutěže“.

Porota má právo udělit ještě některá zvláštní uznání.

Držitelé cen jsou povinni převzít svoji cenu na závěrečném koncertě vítězů, jehož součástí je slavnostní předávání cen.

Veškeré cestovní výlohy, stravování a ubytování po dobu konání soutěže si účastníci hradí sami. Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis.

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!