Menu

Organizační řád pro 63. ročník 2021

Kocianova houslová soutěž je vypsána pro mladé houslisty do 16 let.

1. kategorie: rok narození 2011 a mladší
2. kategorie: rok narození 2010 a 2009
3. kategorie: rok narození 2008 a 2007
4. kategorie: rok narození 2006 a 2005

Rozhodujícím datem pro zařazení do příslušné kategorie je rok narození soutěžícího.

Soutěž pro 63. ročník je jednokolová ve všech kategoriích a není anonymní.

Soutěžící 1. kategorie zašlou ve 2 záznamech povinnou skladbu a svůj volný program, který je v délce do 8 minut.

Volný program pro ostatní kategorie je čistým časem soutěžního vystoupení, nikoliv dobou pobytu na jevišti a je v rozmezí:
9 – 12 minut ve 2. kategorii
12 – 20 minut ve 3. kategorii
15 – 20 minut ve 4. kategorii

V případě nedodržení minimálního limitu může porota soutěžní výkon diskvalifikovat.

Povinné i volné skladby musí být hrány zpaměti.

Porotu soutěže jmenuje pořadatel na základě statutu poroty. Porota je mezinárodní. Soutěžící nemají právo činit námitky proti složení poroty.

Porota má právo udělit 1. až 3. cenu a Čestná uznání I. až III. stupně. Ostatní soutěžící obdrží upomínkový list za účast v soutěži.

Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí absolutního vítěze ročníku, kterému bude příslušet právo užívat titul „Laureát Kocianovy houslové soutěže“. Porota má právo udělit ještě některá zvláštní uznání.

Veškeré připomínky, protesty, případně spory rozhodne organizační výbor s konečnou platností.

Soutěžící zašlou do 30. 4. 2021 svoje soutěžní vystoupení ve 2 videozáznamech (záznam 1 = povinná skladba, záznam 2 = volný program v časovém limitu, časovým limitem je čistý čas soutěžního vystoupení).

Každé video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, natočeno na jeden statický záběr, nepřerušované, v jednom kuse jako na pódiu (včetně případného přeladění houslí). Musí být natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího. Po celou dobu musí být vidět na ruce a do obličeje soutěžícího.

Za obě videa bude jedno bodové hodnocení.

Hra zpaměti je podmínkou, zřejmé čtení z not během hry může být příčinou vyřazení soutěžícího ze soutěže. Ve volném programu při provedení koncertu porota akceptuje krácení předeher a meziher v klavírním doprovodu.

Zvuková kvalita záznamu je součástí hodnocení.

Soutěžní výkony všech soutěžících budou zveřejněny po vyhlášení výsledků. Hodnocení soutěžního výkonu poskytne porota e-mailem na vyžádání.

Instrukce k videozáznamu:
Videozáznam natočený na šířku nahrajte na YouTube s neveřejnou viditelností.
Název videa: Kocianova houslová soutěž 2021, jméno soutěžícího, kategorie
Popis videa: Jméno soutěžícího, kategorie, město/stát, soutěžní program
Odkaz na video zašlete na emailovou adresu info@kocianovo-usti.com
nejpozději do 30. 4. 2021.

Účastnický poplatek ve výši 1 000,- Kč je součástí přihlášky a je nevratný.

Těšíme se na setkání.

Lenka Lipenská
ředitelka soutěže