Kocianovo Ústí

Menu

Organizační řád pro 67. ročník 2025

Kocianova houslová soutěž je vypsána pro mladé mimořádně talentované houslisty.

1. kategorie: rok narození 2015 a mladší

2. kategorie: rok narození 2014 a 2013

3. kategorie: rok narození 2012 a 2011

4. kategorie: rok narození 2010 a 2009

Rozhodujícím datem pro zařazení do příslušné kategorie je rok narození soutěžícího.

Porotu soutěže jmenuje pořadatel na základě statutu poroty. Porota je mezinárodní. Soutěžící nemají právo činit námitky proti složení poroty.

Soutěž v 1. kategorii je jednokolová, ve 2., 3. a 4. kategorii je dvoukolová. Obě kola jsou veřejná.

Soutěžící 1. kategorie přednesou povinnou skladbu a svůj volný program, který je v délce 4 – 8 minut. Pořadí skladeb je libovolné.

Povinné skladby jsou uvedeny v příloze organizačního řádu.

První kolo 2., 3. a 4. kategorie je anonymní, soutěžící jsou ohlašováni čísly a přednesou povinnou skladbu. Porota určí nejlepší postupující do veřejného druhého kola, kde zazní volný program. Volný program trvá nejdéle do:

8 – 13 minut – ve 2. kategorii

12 – 20 minut – ve 3. kategorii

14 – 20 minut – ve 4. kategorii.

Porota má právo při překročení limitu předčasně přerušit soutěžní vystoupení. V případě nedodržení minimálního limitu může porota soutěžní výkon diskvalifikovat.

Povinné i volné skladby musí být hrány zpaměti. Soutěžící hrají v pořadí, které si před zahájením příslušné kategorie vylosují.

Losování 1. kola probíhá vždy 30 minut před zahájením každé kategorie. Nedostaví-li se soutěžící včas, nebude k soutěži připuštěn. Losování 2. kola se uskuteční po vyhlášení výsledků 1. kola v každé kategorii.

Do druhého kola postupuje maximálně 15 soutěžících, kteří splní porotou určený limit pro postup. Ti, kteří nepostoupí, obdrží ihned při vyhlášení upomínkový list za účast na KHS. Ve druhém kole má porota právo udělit 1. až 3. cenu a Čestné uznání I. – III. stupně. Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí absolutního vítěze ročníku, kterému bude příslušet právo užívat titul „Laureát Kocianovy houslové soutěže“.

Porota má právo udělit ještě některá zvláštní uznání.

Držitelé cen jsou povinni převzít svoji cenu na závěrečném koncertě vítězů, jehož součástí je slavnostní předávání cen.

Veškeré cestovní výlohy, stravování a ubytování po dobu konání soutěže si účastníci hradí sami. Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis.

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod.

V případě nutnosti klavírního doprovodu se obraťte na paní Martinu Hájkovou hajkova.klavir@seznam.cz, klavíristku Pražské konzervatoře. Prosíme však o co nejrychlejší domluvu spolupráce.


Uzávěrka přihlášek je 28. února 2025.

Účastnický poplatek ve výši 1 700,- Kč je součástí přihlášky a je nevratný (pro zahraniční účastníky 100 €). Úhradu proveďte na účet číslo: 1320170329/0800, VS 331. Do poznámky pro příjemce napište jméno soutěžícího a kategorii. Děkujeme.

Těšíme se na setkání.

Lenka Lipenská
ředitelka soutěže