Menu

Organizační řád pro 65. ročník 2023

23. 01. 2023


Kocianova houslová soutěž je vypsána pro mladé mimořádně talentované houslisty.

1. kategorie: rok narození 2013 a mladší

2. kategorie: rok narození 2012 a 2011

3. kategorie: rok narození 2010 a 2009

4. kategorie: rok narození 2008 a 2007

Rozhodujícím datem pro zařazení do příslušné kategorie je rok narození soutěžícího.

Porotu soutěže jmenuje pořadatel na základě statutu poroty. Porota je mezinárodní. Soutěžící nemají právo činit námitky proti složení poroty.

Soutěž v 1. kategorii je jednokolová, ve 2., 3. a 4. kategorii je dvoukolová. Obě kola jsou veřejná.

Soutěžící 1. kategorie přednesou povinnou skladbu a svůj volný program, který je v délce 4 – 8 minut. Pořadí skladeb je libovolné.

Povinné skladby jsou uvedeny v příloze organizačního řádu.

První kolo 2., 3. a 4. kategorie je anonymní, soutěžící jsou ohlašováni čísly a přednesou povinnou skladbu. Porota určí nejlepší postupující do veřejného druhého kola, kde zazní volný program. Volný program trvá nejdéle do:

9 – 12 minut – ve 2. kategorii

12 – 20 minut – ve 3. kategorii

15 – 20 minut – ve 4. kategorii.

Porota má právo při překročení limitu předčasně přerušit soutěžní vystoupení. V případě nedodržení minimálního limitu může porota soutěžní výkon diskvalifikovat.

Povinné i volné skladby musí být hrány zpaměti. Soutěžící hrají v pořadí, které si před zahájením příslušné kategorie vylosují.

Losování 1. kola probíhá vždy 30 minut před zahájením každé kategorie. Nedostaví-li se soutěžící včas, nebude k soutěži připuštěn. Losování 2. kola se uskuteční po vyhlášení výsledků 1. kola v každé kategorii.

Porota má právo udělit ještě některá zvláštní uznání.

Držitelé cen jsou povinni převzít svoji cenu na závěrečném koncertě vítězů, jehož součástí je slavnostní předávání cen.

Veškeré cestovní výlohy, stravování a ubytování po dobu konání soutěže si účastníci hradí sami. Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis.

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod.

V případě potřeby klavírního doprovodu je možné kontaktovat paní Martinu Hájkovou, hajkova.klavir@seznam.cz, klavíristku Pražské konzervatoře. Pro hladký průběh spolupráce ji prosím kontaktujte co nejdříve.

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2023.

Účastnický poplatek ve výši 1 700,- Kč je součástí přihlášky a je nevratný. Úhradu proveďte na účet číslo: 1320170329/0800, VS 331. Do poznámky napište jméno soutěžícího a kategorii. Děkujeme.

Těšíme se na setkání.

Lenka Lipenská

ředitelka soutěže